Forslag til vedtægtsændringer ved Genskabets generalforsamling 2024

Ændringsforslagene står fremhævet med kursiv.


Forslag 1

§ 3

Stk. 2

Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentåret følger kalenderåret. Medlemmer indmeldt efter 1. juli et år betaler halvt kontingent. Kontingentet skal være indbetalt senest d. 31. januar det pågældende kontingentår.

Rettes til:

Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentåret følger kalenderåret. Medlemmer indmeldt efter 1. juli et år betaler halvt kontingent. Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen det pågældende kontingentår.


Forslag 2

§ 4 Bestyrelsen

Rettes til:

§ 4 Bestyrelsen og arbejdsgrupperne


Forslag 3

Stk. 1

Bestyrelsen består af minimum 3 (forperson, kasserer samt et menigt medlem) og maksimum 5 medlemmer. Der vælges evt. 2 suppleanter. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne og har taleret, men ikke stemmeret. Beslutninger vedtages kun ved enstemmighed i bestyrelsen.

Rettes til:

Bestyrelsen består af minimum 3 (forperson, kasserer samt et menigt medlem) og maksimum 5 medlemmer. Der vælges evt. 2 suppleanter. Beslutninger i bestyrelsen afgøres gennem sociokratiske beslutningsprocesser. Alle skal have lige muligheder for at komme til orde, og alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne leve med en beslutning. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, og har taleret, men kan ikke stå i vejen for afgørelser af beslutninger, de ordinære bestyrelsesmedlemmer kan enes om.


Forslag 4

Stk. 4

Bestyrelsen har mulighed for at uddelegere opgaver til enkeltpersoner eller arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne kan være faste eller nedsættes ad hoc i forbindelse med forskellige aktiviteter. Bestyrelsen er bemyndiget til at tildele arbejdsgrupper midler på baggrund af projektbeskrivelse og budget. Regnskab fremlægges senest to måneder efter en aktivitets afslutning eller halvårligt 1.7. og 31.12. for løbende arbejde.

Rettes til:

Fællesmødet har mulighed for at uddelegere opgaver til enkeltpersoner eller arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne kan være faste eller nedsættes ad hoc i forbindelse med forskellige aktiviteter. Fællesmødet er bemyndiget til at tildele arbejdsgrupper midler på baggrund af projektbeskrivelse og budget. Regnskab fremlægges senest to måneder efter en aktivitets afslutning eller halvårligt 1.7. og 1.1. for løbende arbejde.


Forslag 5

§ 5

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen.

Rettes til:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingen ledes foreningen af bestyrelsen og arbejdsgrupperne, som har hver deres arbejdsområder. Fælles beslutninger afgøres på fællesmødet. Beslutninger afgøres gennem sociokratiske beslutningsprocesser. Alle medlemmer skal have lige muligheder for at komme til orde, og alle skal kunne leve med en beslutning.